Is het Binnenvaart Emissie Prestatiel label iets voor mij?

Door: Jeroen Berger, 29 januari 2022

Scheepseigenaren en reders in de binnenvaart hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf maandag 15 november 2021 is het dan eindelijk zover: het Binnenvaart Emissie Prestatie label is dan officieel beschikbaar. Het in de praktijk brengen van dit emissielabel was één van de afspraken in de Green Deal voor de binnenvaart om de uitstoot van schadelijke emissies naar de lucht significant terug te dringen.

 

Bent u eigenaar van één of meerdere bestaande vrachtschepen, passagiersschepen of drijvende werktuigen van minimaal 20 meter in lengte en zijn er op dit schip of op deze schepen motoren aan boord die volgens u zeker nog wel langere tijd zouden moeten meekunnen, dan opent dit emissielabel de deur naar meer alternatieven om uw vaartuig(en) te verduurzamen.

 

Ongeacht de toegepaste techniek is het binnenvaart labelsysteem namelijk gebaseerd op de aan boord gemeten motorprestaties. Hierdoor hoeft u dus niet meer alleen te denken aan het plaatsen van nieuwe Stage V-gecertificeerde motoren, maar kunt u nu ook – door te meten aan de pijp – beloond worden door havens, verladers en banken.

 

Zo kunt u door gebruik te maken van SCR-katalysatoren en roetfilters (bijvoorbeeld via ons) en/of alternatieve scheepsbrandstoffen zoals GTL, (Bio-)LNG of HVO nu ook de erkenning krijgen met niet-genormeerde motoren (pre-CCR), CCR1- en CCR2-motoren.

 

Op basis van een uitstootmeting, die u ook via ons kunt doen, kunt u aantonen dat u met uw schip of vloot schoon bent. Waarbij het zelfs mogelijk is, zo hebben we in bepaalde gevallen gezien, om de uitstoot van stikstof (NOx) en roet (PM) verder te reduceren dan Stage V-niveau.

 

Over het emissielabel voor de binnenvaart

 

In de Green Deal voor de binnenvaart hebben de betrokken partijen meerdere ambities uitgesproken. Zo streeft men ernaar om, ten opzichte van 2015, in 2030 de CO2-uitstoot te hebben gereduceerd met 40% tot 50% en in 2035 de emissie van milieuverontreinigende stoffen te hebben verlaagd met 35% tot 50%. Met als uiteindelijk doel een (nagenoeg) emissievrije binnenvaart in 2050 te hebben gerealiseerd.

 

Om vergroening in de binnenvaart te stimuleren – met nu als grootste prioriteit het sterk reduceren van de luchtkwaliteit-emissies stikstof (NOx) en fijnstof (PM), is onder andere dit emissielabel tot stand gekomen. Hierbij richt het labelsysteem zich op de scheepseigenaar. Hij of zij beslist namelijk in het wel of niet investeren in uitlaatgasnabehandelingssystemen (roetfilters en SCR-katalysatoren) en of het gebruik van alternatieve, schonere brandstoffen.

 

Naast het component Luchtkwaliteit, wat het gewogen gemiddelde van de uitstoot van stikstof (NOx) en roet (PM) berekend, kijkt het emissielabel ook naar de emissies die het klimaat in negatieve zin beïnvloeden (CO2). Vaart u of bent u van plan om te gaan varen op schonere brandstoffen zoals GTL, (Bio-)LNG en HVO, dan wordt dat ook meegenomen in de berekening en kunt u met uw binnenvaartschip aanspraak maken op een betere score.

 

In de praktijk gaat het om een emissielabel dat binnenvaartschepen indeelt met een combinatie van een letter- en een cijfer-waardering. De letters (A t/m E) slaan dan op de klimaat-emissies en de cijfers (0 t/m 5) op de luchtkwaliteit-emissies. Hiermee kan een binnenvaartschip met het label A0 als klimaatneutraal en emissieloos worden beschouwd en krijgt een schip wat op beide emissies slecht scoort, een letter- en cijferwaardering van E5.

 

Het binnenvaart labelsysteem is gebaseerd op de uitstoot van de aan boord aanwezige motoren in de praktijk. Hierbij is de keuze gemaakt om uit te gaan van de gram per kWh prestatie op basis van de wettelijk geldende testcyclus. Daarbij is het emissielabel op scheepsniveau (en niet op motorniveau). Zo wordt er uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de motoren die aan boord staan en binnen de reikwijdte van het label vallen. Het gaat dan om alle geïnstalleerde binnenvaartmotoren aan boord met een vermogen vanaf 19 kW.

 

Hiermee krijgt u inzicht in de emissies op individueel- en vlootniveau en kunnen goed presterende binnenvaartschepen zich duidelijk onderscheiden binnen uw vloot en daar hun voordeel mee doen. Zo kan de emissieprestatie van uw schip in ogenschouw worden genomen bij onder andere:

 

     uitkeringen uit en bijdragen aan het (te ontwikkelen) verduurzamingsfonds;

     toekenning op lokaal niveau van voordelen aan schepen met een betere emissieprestatie;

     het sluiten van vervoersovereenkomsten;

     financiering door banken en andere financieringsinstellingen.

 

Omdat ieder binnenvaartschip vrijwel uniek is, alleen de nieuwe binnenvaartmotoren worden genormeerd op luchtkwaliteit-emissies, er nog veel wordt gevaren met niet gereguleerde motoren (pre-CCR), er in de binnenvaart een grote variëteit is aan schepen, type vaarwegen en de dynamiek in de vaarwegcondities (zoals waterhoogte en stromingen), is maatwerk vereist om de bestaande binnenvaartvloot te helpen bij het verduurzamen.

 

Het nu ingevoerde Binnenvaart Emissie Prestatie label, wat op vrijwillige basis wordt verstrekt, biedt hiervoor hopelijk een passend instrument.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.