Wat betekent de Green Deal voor de zeevaart?

Door: Jeroen Berger, 7 augustus 2019

Recentelijk is de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens  getekend door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hiermee wordt invulling gegeven aan het Regeerakkoord van het kabinet Rutte III “Vertrouwen in de toekomst” van 10 oktober 2017. Het doel: de uitstoot van schadelijke milieuemissies naar de lucht als de emissies van broeikasgassen fors terugdringen. Eerder besteedde ik aandacht aan de binnenvaart, maar wat betekent de Green Deal voor de Nederlandse zeevaartsector?

 

Achtergrond

 

Op 13 april 2018 zijn in de milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) afspraken gemaakt over CO2-reductiedoelstellingen in de zeevaart. Deze moeten onder andere gaan leiden tot een absolute reductie van broeikasgassen van minstens 50% in 2050 ten opzichte van 2008.

 

Verder is er afgesproken te komen tot een verdere aanscherping van de bestaande Energy Efficiency Design Index (EEDI)-normen voor zeeschepen. Nieuwbouwschepen die in de vaart zullen worden gebracht, zullen nog energie-efficiënter moeten worden gemaakt.

 

Ambities

 

In deze Green Deal heeft de Nederlandse zeevaartsector de ambitie uitgesproken om nog een stap verder te gaan dan de in de IMO afgesproken ambitie om de CO2-uitstoot te reduceren. Zo ambiëren de betrokken partijen om onder andere tenminste één emissieloos zeeschip in 2030 in de vaart te hebben gebracht.

 

Daarnaast ambieert men in 2050 een absolute CO2-reductie van 70% ten opzichte van 2008 door de zeevaart gerealiseerd te hebben. De uiteindelijke ambitie: zo spoedig mogelijk na 2050 en in ieder geval voor het eind van deze eeuw te komen tot een klimaatneutrale zeevaart.

 

Doelstellingen

 

Om de ambities te kunnen realiseren, zijn er voor het jaar 2024 meerdere doelstellingen gemaakt. Zo dient onder andere de gemiddelde CO2-uitstoot per vervoersprestatie verminderd te zijn met tenminste 20% ten opzichte van 2008. Verder wordt, in lijn met (internationale) afspraken, ernaar gestreefd om voor 2024 de uitstoot naar de lucht van andere stoffen dan CO2, zoals SOx, NOx en PM, verder omlaag te hebben gebracht.

 

Inzet en acties

 

In deze Green Deal hebben de partijen meerdere afspraken gemaakt voor het verduurzamen van de zeevaart. Zo gaat de sector zich onder andere inzetten voor de aanschaf van schone motoren, het gebruik van milieuvriendelijkere brandstoffen (bijmenging), het ontwikkelen van een “Blue Shipping: zero emission”-label waarmee schippers in de toekomst bijvoorbeeld korting kunnen krijgen op havengelden en voor de komst van tenminste één schip met zero emissie aandrijving in 2030. Verder gaat Rijkswaterstaat zich in innovatieprojecten opstellen als launching customer en heeft de minister een financiële bijdrage van 5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de validatie van duurzame maritieme oplossingen.

 

Oplossingen

 

Om de milieuvoetafdruk van uw bestaande of nieuw te ontwerpen schip te kunnen reduceren, zijn er steeds meer oplossingen voor handen. Een paar voorbeelden hiervan, zijn:

 

-           

uw rompvorm optimaliseren;

-           

gebruik maken van een weerstandsverminderende coating;

-           

uw boeg optimaliseren;

-           

uw appendages als een scheepsschroef, straalbuis, scheepsroer of tunnel optimaliseren;

-           

de trim van uw schip optimaliseren;

-           

de restwarmte van uw motoren, koelwater, reststoom of thermische olie benutten en omzetten in elektrische of mechanische energie;

-           

naast de IMO Tier III-emissie-eis, de motoren voorzien van roetfilters om de EU Stage V-emissie-waarden te halen;

-           

overstappen op een elektrische of hybride voortstuwing met gebruik van accu’s;

-           

overstappen op een duurzame brandstof, zoals biobrandstoffen, LNG of ammoniak;

-           

een Exhaust Gas Cleaning System (EGCS / scrubber) installeren;

-           

overstappen op nieuw in ontwikkeling zijnde verbrandingsmotoren of brandstofcellen die kunnen draaien op duurzame brandstoffen zoals waterstof of methanol;

-           

gebruik maken van wind assisted propulsion;

-           

installeren van een Energie Management Systeem;

-           

optimaliseren van het energieverbruik per tonkilometer vervoerde lading (bewust minder snel varen);

-           

Supply Chain Optimalisatie vanaf de leveranciers tot aan de eindklant (just in time reisplanning).

 

Slotwoord

 

Ik hoop dat deze blog u inzicht heeft gegeven in de achtergrond, ambities, doelstellingen en actiepunten van deze deal en dat het heeft bijgedragen tot een ontwikkeling van uw persoonlijke visie op dit thema.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.