Roetfilter

In de Green Deal voor de binnenvaart en zeevaart zijn er onder andere afspraken gemaakt over milieuverontreinigende stoffen. Daarmee wordt er invulling gegeven aan het Regeerakkoord van het kabinet Rutte III “Vertrouwen in de toekomst”. Eén van de doelstellingen in de Green Deal is, dat de uitstoot van fijnstof (PM) in 2024 verder omlaag moet zijn gebracht. Maar niet alleen vanwege deze deal wordt het belangrijk om op zoek te gaan naar oplossingen om de PM-uitstoot te reduceren. Wij zien dat steeds meer havens als Rotterdam en Amsterdam, verladers, bevrachters en aanbesteders schonere schepen gaan eisen om het werk te mogen doen.

 

Binnenvaart

 

Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuw aangeschafte hoofd- en hulpmotoren in de binnenvaart met een vermogen onder de 300 kW voldoen aan de EU Stage V-emissie-eisen. Deze zijn uitgewerkt in bijlage II van de Europese “Non Road Mobile Machinery” (NRMM) verordening 2016/1628 . Naast de uitstoot van koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC) en stikstofoxiden (NOx), zijn hierin ook emissiegrenswaarden opgesteld voor het maximale gewicht aan fijnstof (PM) en het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN). Boven de 300 kW gaan de eisen in per 1 januari 2020. De EU Stage V-eisen gelden voor alle nieuw te plaatsen binnenvaartmotoren voor nieuwbouw, maar ook voor hermotorisering. Motoren die al in de vaart zijn, behoeven geen aanpassing.

 

De verwachting is, dat straks ook bestaande motoren met een CCR0-, CCR1- of CCR2-certificaat en uitlaatgasnabehandeling min of meer kunnen worden gezien als gelijkwaardig aan EU Stage V-gecertificeerde motoren. In de Green Deal voor de binnenvaart is namelijk afgesproken dat er een labelsysteem komt voor binnenvaartschepen die de emissieprestaties waardeert. Hiermee wordt er invulling gegeven aan het erkennen van aangepaste motoren die voldoen aan de EU Stage V-emissienorm. Bij het toekennen van dit label, is de in een praktijkmeting vastgestelde uitstoot leidend (dus niet de typegoedkeuring van de motor). Het labelsysteem wordt, zo is de verwachting, in het voorjaar van 2020 opgeleverd.

 

Meer over het labelsysteem kunt u lezen in ons blog over de Green Deal voor de binnenvaart. Voor het officiële bericht kunt u ook de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens downloaden . Deze is op 11 juni 2019 ondertekend door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). Eenmaal gedownload kunt u op pagina 9 bij artikel 4 hier alles over terugvinden.

 

Om een praktijkvoorbeeld te geven, hebben Géke en Riemer Kingma ervoor gekozen om hun koppelverband Maranta-Maranta 2 uit te rusten met twee nieuwe EPA Tier IV final-gecertificeerde 3512E Caterpillar-motoren (dus niet EU Stage V-gecertificeerd). De SCR-katalysatoren die bij de Caterpillars zijn geleverd, zijn aangevuld met zelfreinigende roetfilters van onze partner Fischer Abgastechnik. Waar de SCR-katalysatoren de NOx-uitstoot van de motoren reduceren tot 90%, verminderen de roetfilters met passieve regeneratie de PM-uitstoot tot 99%. Daarmee behalen de motoren de nieuwe EU Stage V-emissiewaarden.

 

 

Lees meer over het koppelverband Maranta-Maranta 2

 

 

Zeevaart

 

Per 1 januari 2016 zijn de IMO Tier III-emissie-eisen ingegaan voor de NECA-gebieden (NOx Emission Control Areas). Onder een NECA valt op dit moment alleen de kust van Noord-Amerika en de Caribische eilanden die deel uitmaken van Amerika. Met ingang van 1 januari 2021 zal er ook voor de Noordzee en Oostzee een NECA van kracht zijn.

 

Hoewel de IMO Tier III-emissie-eisen alleen betrekking hebben op het reduceren van de NOx-uitstoot en niet op het verlagen van de PM-voetafdruk, zien wij dat steeds meer reders in de zeevaart ook besluiten de PM-uitstoot te reduceren naar EU Stage V-niveau. Vooral in de aannemerij komen vaker strengere milieueisen voor, dan volgens de wet noodzakelijk zijn.

 

Oplossing

 

Een in de markt breed geaccepteerde en betrouwbare techniek om de uitstoot van fijnstof (PM) en het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN) te reduceren, is door zo dicht mogelijk achter uw (bestaande) dieselmotor een roetfilter te plaatsen. Met zo’n filter kan tot 99% van het schadelijke roet worden opvangen. Verder kunt u hiermee de uitstoot van koolmonoxide (CO) tot 98% terugdringen en van koolwaterstoffen (HC) tot 95%. Maar in het geval u de EU Stage V-emissiegrenswaarden wilt behalen, dan dient u naast een roetfilter, ook een SCR-katalysator te plaatsen. Dit is nodig om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) naar EU Stage V-niveau te brengen.

 

Onze Duitse partner Fischer Abgastechnik heeft zowel roetfilters als SCR-katalysatoren in haar assortiment die voldoen aan alle huidige en toekomstige emissie wet- en regelgeving. Hierbij ligt de focus op bestaande schepen met vaak oude dieselmotoren in een machinekamer met beperkte ruimte. Natuurlijk hebben zij oplossingen voor nieuwbouwschepen, maar juist de bestaande vloot willen zij helpen te verduurzamen. Samen met Fischer zijn wij actief in de volgende sectoren: zeevaart, kustvaart, cruisevaart, fast ferries, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij, marine en mega jachtbouw.

 

 

Lees meer over het roetfilter van Fischer Abgastechnik

 

 

Green Award binnenvaart

 

Per 1 januari 2011 bestaat er een zogenaamd Green Award voor binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke milieueisen. Het doel van het Green Award is om binnenvaartondernemers te erkennen die meer hebben gedaan om hun binnenvaartschip milieuvriendelijker te krijgen dan de geldende eisen. Naast een verbetering van het imago kan een Green Award bijvoorbeeld zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving, een korting op havengeld en een gunstige financiering bij uw bank.

 

Het Green Award werkt volgens een puntensysteem. Met het installeren van een roetfilter in combinatie met een SCR-katalysator kunt u al snel veel punten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor een Green Award voor uw binnenvaartschip. Dat het zelfs mogelijk is met een kraanschip uit 1964, bewijst familiebedrijf A.J. van Vliet & Zn. uit Ouderkerk aan den IJssel. Met het behalen van het Green Award hebben zij zich verzekerd van een meerjarig contract met het Havenbedrijf Rotterdam. Bekijk de business case voor meer informatie.

 

 

Lees meer over het Green Award voor de binnenvaart

 

 

Financiering en subsidie

 

Naast de hulp die wij u kunnen bieden bij het vinden en selecteren van het juiste roetfilter voor uw type schip, kunnen wij u ook ondersteunen bij uw onderzoek naar de mogelijke verkrijgbaarheid van subsidies en vormen van financiering.

 

Indien u investeert in een roetfilter dan kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de investeringsregelingen MIA en Vamil. Doordat het roetfilter op de Milieulijst van 2020 staat, kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren. Zo kunt u met de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) van een investeringsaftrek profiteren die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag. Ook kunt u met de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 75 procent van de investeringskosten afschrijven.

 

CO2-reductie

 

Mede als gevolg van de Green Deal voor de binnenvaart en zeevaart, wordt het reduceren van de CO2-uitstoot voor uw schip of vloot steeds belangrijker. De efficiency PACK (restwarmtegenerator) van onze Duitse partner Orcan Energy kan hierin een serieuze bijdrage leveren. Deze installatie kan de restwarmte uit de uitlaatgassen, het koelwater, reststoom of thermische olie omzetten in elektrische of mechanische energie. Hiermee kunt u onder andere de CO2-voetafdruk significant omlaag brengen.

 

Doordat Fischer Abgastechnik en Orcan Energy ook partners zijn van elkaar, vindt er een optimale afstemming en integratie plaats van het roetfilter, de SCR-katalysator, uitlaatgeluiddemper, vonkenvanger, ophangelementen, rookgassenkoeler en de efficiency PACK. Dankzij deze integrale aanpak kunt u zowel de uitstoot van CO2 als de uitstoot van NOx en PM reduceren.

 

Service

 

Met de service van Berger Maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. Door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde service specialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw roetfilter, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen.

 

 

Expertise

 

Het delen van kennis is voor ons niet alleen een manier om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw persoonlijke visie op dit en andere thema’s. Ook de feedback die wij hierop krijgen, zorgt ervoor dat wij steeds slimmere en meer geschikte duurzame oplossingen kunnen bieden. Bekijk onze blogpagina om meer kennis op te doen en lees onze business cases voor praktijkvoorbeelden.

 

Over Berger Maritiem | Contact opnemen