SCR-katalysator

In de Green Deal ZeevaartBinnenvaart en Havens zijn er onder andere afspraken gemaakt over schadelijke milieuemissies naar de lucht. Dat de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in 2024 verder moet zijn teruggedrongen, is daarbij één van de doelstellingen. Maar niet alleen vanwege deze deal en wet- en regelgeving wordt het belangrijk om op zoek te gaan naar oplossingen om de NOx-uitstoot te reduceren. Wij zien dat steeds meer havens als Rotterdam en Amsterdam, verladers, bevrachters en aanbesteders schonere schepen gaan eisen om het werk te mogen doen.

 

Binnenvaart

 

Waar de focus nu ligt op vandaag en morgen, probeert het kabinet tegelijkertijd vooruit te kijken naar de periode na de coronacrisis. Wat volgens het kabinet niet mag gebeuren, is dat het stikstofdossier het economisch herstel straks in de weg gaat zitten.

 

Het kabinet trekt daarom € 79 miljoen uit voor het plaatsen van SCR-katalysatoren op bestaande motoren van binnenvaartschepen. Met een dergelijk systeem kan per binnenvaartschip een stikstofreductie tot 98% worden bereikt.

 

Verder zijn per 1 januari 2019 de nieuwe EU Stage V-emissie-eisen ingegaan voor nieuwe aangeschafte hoofd- en hulpmotoren in de binnenvaart met een vermogen onder de 300 kW. Boven de 300 kW zijn de eisen ingegaan per 1 januari 2020. Deze zijn uitgewerkt in bijlage II van de Europese “Non Road Mobile Machinery” (NRMM) verordening 2016/1628.

 

Naast de uitstoot van koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), fijnstof (PM) en het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN), zijn hierin ook emissiegrenswaarden opgesteld voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx). De EU Stage V-eisen gelden voor alle nieuw te plaatsen binnenvaartmotoren voor nieuwbouw, maar ook voor hermotorisering. Motoren die al in de vaart zijn, behoeven geen aanpassing.

 

De verwachting is, dat straks ook bestaande motoren met een CCR0-, CCR1- of CCR2-certificaat en uitlaatgasnabehandeling min of meer kunnen worden gezien als gelijkwaardig aan EU Stage V-gecertificeerde motoren. In de Green Deal voor de binnenvaart is namelijk afgesproken dat er een labelsysteem komt voor binnenvaartschepen die de emissieprestaties waardeert. 

 

Hiermee wordt er invulling gegeven aan het erkennen van aangepaste motoren die voldoen aan de EU Stage V-emissienorm. Bij het toekennen van dit label, is de in een praktijkmeting vastgestelde uitstoot leidend (dus niet de typegoedkeuring van de motor). Het labelsysteem wordt, zo is de verwachting, in het voorjaar van 2020 opgeleverd.

 

Meer over het labelsysteem kunt u lezen in ons blog over de Green Deal voor de binnenvaart. Voor het officiële bericht kunt u ook de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens downloaden. Deze is op 11 juni 2019 ondertekend door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). Eenmaal gedownload kunt u op pagina 9 bij artikel 4 hier alles over terugvinden.

 

Zeevaart

 

Voor het reduceren van de door de zeevaart veroorzaakte NOx-uitstoot, zijn per 1 januari 2016 de IMO Tier III-emissie-eisen ingegaan voor de NOx Emission Control Areas (NECA). Onder de NECA-gebieden vallen op dit moment alleen de kust van Noord-Amerika en de Caribische eilanden die deel uitmaken van Amerika. Met ingang van 1 januari 2021 zal er ook voor de Noordzee en Oostzee een NECA van kracht zijn.

 

Hoewel deze emissie-eisen alleen betrekking hebben op het reduceren van de NOx-uitstoot en niet op het verlagen van de uitstoot van fijnstof (PM), zien wij dat steeds meer reders in de zeevaart ook besluiten de PM-uitstoot te reduceren naar EU Stage V-niveau. Hoewel de Stage V-emissie-eisen alleen betrekking hebben op de binnenvaart, zien wij vooral in de aannemerij dat er steeds meer strengere milieueisen worden gesteld, dan volgens de wet noodzakelijk zijn.

 

Oplossing

 

Om aan de IMO Tier III-emissie-eisen te kunnen voldoen, zou u gebruik kunnen maken van een SCR-katalysator. In de markt is dit een breed geaccepteerde en betrouwbare techniek waarmee u de uitstoot van stikstof (NOx) tot 98% kunt reduceren. Verder kunt u hiermee de uitstoot van koolmonoxide (CO) tot 98% terugdringen, van koolwaterstoffen (HC) tot 98% en van fijnstof (PM) tot 30%. 

 

In het geval u de EU Stage V-emissiegrenswaarden wilt behalen, dan dient u naast een SCR-katalysator ook een roetfilter te plaatsen. Dit is nodig om de uitstoot van fijnstof (PM) en het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN) naar Stage V-niveau te brengen. Voor de beste reiniging plaatst u achter uw (bestaande) dieselmotor eerst het roetfilter en daarna de SCR-katalysator.

 

Voor meer dan 20 jaar heeft onze Duitse partner Fischer Abgastechnik, gevestigd in Emsdetten, zich gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van compacte en betrouwbare SCR-katalysatoren en roetfilters. Deze EU-Stage V-ready- en IMO Tier III-systemen zijn in eigen huis bedacht en ontwikkeld voor motorvermogens van 19 tot 10.000 kW.

 

Hierbij ligt de focus op bestaande schepen met vaak oude dieselmotoren in een machinekamer met beperkte ruimte. Natuurlijk hebben zij IMO Tier III- en EU Stage V-ready-oplossingen voor nieuwbouwschepen, maar juist de bestaande vloot willen zij helpen te verduurzamen. Samen met Fischer zijn wij actief in de volgende sectoren: zeevaart, kustvaart, cruisevaart, fast ferries, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij, marine en mega jachtbouw.

 

 

Lees meer over de SCR-katalysator van Fischer Abgastechnik

 

 

In de praktijk

 

In oktober vorig jaar (2019) is het nieuwe beunschip Philipskercke II van familie Faasse in de vaart gekomen. Door met name de duurzame oplossingen die zijn toegepast, is dit binnenvaartschip met recht een technisch hoogstandje te noemen. Zo hebben zij er onder andere voor gekozen om de motoren uit te rusten met SCR-katalysatoren. Hiermee wordt er direct ingespeeld op de actuele stikstofproblematiek.

 

 

Lees meer over het nieuwe beunschip Philipskercke II

 

 

Een ander voorbeeld is het kraanschip Empressa uit 1964. Met onder andere het plaatsen van een SCR-katalysator en roetfilter op dit schip, is het familiebedrijf A.J. van Vliet & Zn. verzekerd van een meerjarig contract met het Havenbedrijf Rotterdam, hebben zij een Green Award in ontvangst mogen nemen en lopen zij voorop in duurzaam ondernemen. 

 

Ook zandzuig- en overslagbedrijf Van der Waal B.V. heeft ervoor gekozen om de Rival, een meer dan 50 jaar oud kraanschip, uit te rusten met een SCR-katalysator en roetfilter. Met deze en andere inspanningen hebben zij zelfs de Zilveren Green Award uitgereikt gekregen. Het doel van deze investering was om de continuïteit van hun bedrijfsactiviteiten in de Nederlandse havens te waarborgen. 

 

 

Lees meer over de business cases van A.J. van Vliet & Zn. en Van der Waal

 

 

Green Award binnenvaart

 

Per 1 januari 2011 bestaat er een zogenaamd Green Award voor binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke milieueisen. Het doel van dit award is om binnenvaartondernemers te erkennen die meer hebben gedaan om hun binnenvaartschip milieuvriendelijker te krijgen dan de geldende eisen. Naast een verbetering van het imago kan een Green Award voor uw binnenvaartschip onder andere zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving, een korting op havengeld en een gunstige financiering bij uw bank.

 

Het Green Award werkt volgens een puntensysteem. Met het installeren van een SCR-katalysator in combinatie met een roetfilter kunt u al snel veel punten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor een Green Award.

 

 

Lees meer over het Green Award voor de binnenvaart

 

 

Financiering en subsidie

 

Naast de hulp die wij u kunnen bieden bij het vinden en selecteren van de juiste SCR-katalysator voor uw type schip, kunnen wij u ook ondersteunen bij uw onderzoek naar de mogelijke verkrijgbaarheid van subsidies en vormen van financiering.

 

Zo kunt u zich bijvoorbeeld vanaf 30 januari 2021 aanmelden voor de Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen. Deze regeling is speciaal bedoeld voor ondernemers met bestaande binnenvaartschepen met bestaande motoren aan boord. De subsidie bedraagt 40% van de investeringskosten voor de aanschaf en installatie van een SCR-katalysator. Voor kleine en middelgrote ondernemingen kan dit worden verhoogd naar 50 tot 60 procent. Per aanvraag is 200.000 euro het maximaal uit te keren bedrag.

 

CO2-reductie

 

Mede als gevolg van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens wordt het reduceren van de CO2-uitstoot voor uw schip of vloot steeds belangrijker. De efficiency PACK (restwarmtegenerator) van onze Duitse partner Orcan Energy kan hierin een serieuze bijdrage leveren. Deze installatie is gebaseerd op het organische rankinecyclus (ORC)-principe en kan de restwarmte uit de uitlaatgassen, het koelwater, reststoom of thermische olie omzetten in elektrische of mechanische energie. Hiermee kunt u onder andere de CO2-voetafdruk van uw schip significant omlaag brengen.

 

Doordat Fischer Abgastechnik en Orcan Energy ook met elkaar samenwerken, vindt er een optimale afstemming en integratie plaats van de SCR-katalysator, het roetfilter, uitlaatgeluiddemper, vonkenvanger, ophangelementen, rookgassenkoeler en de efficiency PACK. Dankzij deze integrale aanpak kunt u zowel de uitstoot van CO2 als de uitstoot van NOx en PM reduceren.

 

Service

 

Met de service van Berger Maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. Door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde servicespecialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw SCR-katalysator, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen.

 

 

Expertise

 

Het delen van kennis is voor ons niet alleen een manier om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw persoonlijke visie op dit en andere thema’s. Ook de feedback die wij hierop krijgen, zorgt ervoor dat wij steeds slimmere en meer geschikte duurzame oplossingen kunnen bieden. Bekijk onze blogpagina om meer kennis op te doen en lees onze business cases voor praktijkvoorbeelden.

 

Over Berger Maritiem | Contact opnemen